Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČTOVNÍCTVO A VÝKAZNÍCTVO BÁNK /3-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 270.00 € bez DPH | 270 € s DPH
Zľava: 15 % množstevná zľava

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s vedením účtovníctva a s vykazovaním, so zdôraznením špecifík  účtovníctva bánk v aktuálnej verzii

Určený pre: metodikov a pracovníkov v oblasti  účtovania a vykazovania bánk, daní, pre manažment, pracovníkov controllingu, útvaru riadenia rizík, analytikov, vnútornej kontroly a auditu

Dĺžka trvania:  3 dni /vždy od  9.00 do 16.00 hod./

Cena seminára:  270,- Eur / plus  20%  DPH  57,- Eur /, spolu 324,-  Eur, zaplatiť na účet 2620005469/1100 , pri viacerých účastníkoch z jednej spoločnosti poskytneme zľavu

Obsah seminára:

 • Špecifiká bankového podnikania - vplyv na účtovanie a vykazovanie bánk, konkrétne príklady
 • Legislatíva pre vedenie účtovníctva a výkazy ÚZ banky, základné princípy a prehľad v súčasnosti platných IFRS , zdôraznenie tých, ktoré sú ťažiskové pre banky
 • Oceňovanie majetku a záväzkov banky, modely oceňovania - oceňovanie v obstarávacej cene, v umorovanej hodnote a v reálnej hodnote - spôsoby ich stanovenia, dopad do ekonomiky banky  - oceňovanie v priebehu účtovného obdobia a   oceňovanie v účtovnej závierke, očakávané zmeny
 • Zníženie hodnoty majetku/OP, princípy ich tvorby, zachytenie v účtovníctve bánk, aktuálny účtovný a daňový aspekt, očakávané zmeny
 • Prehľad účtových tried, ich obsah, obsah účtových skupín, účtový rozvrh/osnova konkrétnej banky - zameranie na špecifiká konkrétnych účastníkov seminára - IAS/IFRS a vnútorné predpisy banky v oblasti účtovania a vykazovania
 • Účtovanie majetku a záväzkov bánk - špecifiká
 • Účtovanie vlastného imania bánk - špecifiká pre banky, regulácia z pozície NBS 
 • Účtovanie špecifických prípadov bankového podnikania - vkladových a úverových operácií, medzibankových operácií - účtovanie a vykázanie zníženej hodnoty pohľadávok, repo a reverzné repo obchody banky
 • Účtovanie operácií investičného bankovníctva - služby klientom, špecifiká ich účtovania, vykázanie vo výkazoch ÚZ
 • Účtovanie operácií s CP a derivátov - pravidlá účtovania a vykazovania, očakávané zmeny
 • Náklady a výnosy banky - špecifiká účtovania a vykazovania
 • Účtovanie v bankovej podsúvahe
 • Priebežná účtovná závierka banky - štruktúra a obsah aktuálnej verzie, špecifiká pre banky
 • Účtovná závierka banky  - jej základné pravidlá a princípy, jednotlivé výkazy účtovnej závierky, IFRS 7
 • Súvaha banky - jej štruktúra, obsah,  očakávané zmeny
 • Výkaz komplexného výsledku - jeho štruktúra a očakávané zmeny
 • Ostatné výkazy účtovnej závierky - ich význam, štruktúra, očakávané zmeny, podrobný obsah poznámok k účtovnej závierke, ich napojenie na ostatné výkazy
 • Ostatné informácie prezentované bankou - ich prehľad, obsah, hodnotenie
 • Diskusia, riešenie problémov podľa želania účastníkov seminára

Forma výučby: aktívna, príklady, riešenie problémov, diskusia, práca v malej skupine - možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok /aj vopred/

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc., dlhodobo a zaoberá problematikou účtovníctva bánk, skúsená lektorka