Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5846 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5421 - 25%)

Mäkké zručnosti (5342 - 25%)

Manažérske zručnosti (5134 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Účtovní­ctvo a výkazníctvo FONDOV 2016 /2-denný seminár/

- aj ako konzultačný seminár k vybraným problémom

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 15 % pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z každej spoločnosti

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s účtovníctvom a výkazníctvom  fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami, d.s.s. a  d.d.s. v zmysle aktuálnej legislatívy, s použitím príkladov a praktických aplikácií

Určený pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, finančných útvarov, vnútornej kontroly a auditu, depozitárov fondov a pracovníkov dohľadu  v NBS

Dĺžka trvania: 2 dni /vždy od 9.00 do 16.00 hod./

Cena seminára: 190,- Eur/neplatca DPH, zaplatiť na  účet 2620005469/1100
 

Obsah seminára:

 • aktuálna verzia národnej legislatívy k účtovníctvu fondov - opatrenia MF SR
 • rámcová účtová osnova, prehľad jednotlivých tried, skupín, účtov
 • peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov - príklady
 • účtovanie investícií so špecifickým zameraním na oblasť cenných papierov, derivátov a nehnuteľností – príklady
 • zdroje financovania fondov - krátkodobé a dlhodobé záväzky, vlastné zdroje/vlastné imanie - príklady
 • účtovanie ostatných pohľadávok a záväzkov – príklady
 • účtovanie na jednotlivých účtoch nákladov a výnosov – príklady
 • účtovanie na podsúvahových účtoch - príklady
 • aktuálna verzia legislatívy k účtovnej závierke, prehľad výkazov ÚZ
 • štruktúra a obsah jednotlivých výkazov účtovnej závierky, nadväznosť na štruktúru rámcovej účtovej osnovy 
 • poznámky ÚZ - ich štruktúra a obsah, podrobný výklad
 • praktické ukážky výkazov účtovnej závierky fondov
 • diskusia, otázky, problémy


Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine, možnosť nastolenia vlastných problémov s ich riešením na seminári

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva finančných inšitúcií, skúsená lektorka