Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4430 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3983 - 24%)

Mäkké zručnosti (4076 - 25%)

Manažérske zručnosti (3885 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ROZVOJ LEKTORSKÝCH ZRUČNOST͍ /akreditované modulové vzdelávanie/

- 32h modulovú kurz pre ucelené skupiny, možné absolvovať aj samostatné semináre

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 400.00 € bez DPH | 400 € s DPH
Zľava: 15 % množstevná zľava

Cieľ : cieľom je naučiť zručnostiam, ktoré sú potrebné pri prezentácii a lektorských aktivitách - prvý modul je zameraný na získanie základných lektorských zručností, druhý modul rozvíja základné vedomosti  a poskytuje špeciálnejšie poznatky z oblasti lektorských zručností

Cieľová skupina: účastníci, ktorí majú záujem na získaní lektorských zručností - každý zo seminárov je možné absolvovať samostatne a získať certifikát na danú oblasť

Typ vzdelávania: vzdelávanie prebieha prezenčnou formou, v prípade záujmu je možné ho uskutočniť aj ako interné /v tomto prípade budú rešpektované  požiadavky objednávateľa čo do obsahu, rozsahu, termínu a ceny/

Cena: 400 Eur /neplatca DPH/ - uvedená cena je stanovená za obidva moduly, pokiaľ sa účastník rozhodne absolvovať iba jeden modul, platí cena uvedená pri každom z nich

Rozsah: 32 hodín/4 dni - celá  aktivita, pri jednotlivých moduloch je rozsah uvedený osobitne

Štruktúra  a obsah vzdelávacej aktivity:

  • Modul:Lektorské zručnosti I - 16 hodín/2 dni - cena 230 /neplatca DPH - obsah: špecifikácia vzdelávania dospelých /osobitosti učenia sa dospelého človeka, účastníci vzdelávania, skupina, metódy zamerané na spoznávanie skupiny, zásady vzdelávania dospelých a ich aplikácia vo vzdelávacom procese/, ciele vzdelávania /zámer a cieľ vo vzdelávaní, druhy cieľov, vlastnosti a štruktúra cieľa/,  obsah a štruktúra vzdelávania dospelých /výber a členenie poznatkov, transformácia poznatkov do didaktickej podoby, učebný plán, zostavenie plánu učebnej jednotky, učebná osnova/, verbálny a neverbálny prejav lektora /prenos informácií, roviny komunikácie, etika a kultúra reči v lektorskej práci, verbálna pohotovosť lektora, zvuková stránka reči, neverbálny prejav lektora/,  metódy vzdelávania dospelých / modely vzdelávania v závislosti od cieľa vzdelávania, výkladovo-ilustratívne metódy, dialógové metódy/, modelové situácie, videotréning
  • Modul: Lektorské zručnosti II - 16 hodín/2 dni - cena  250 Eur /neplatca DPH - obsah:dialogické metódy vo vzdelávaní /rozhovor vo vzdelávaní, štruktúra vedenia efektívneho rozhovoru, úloha lektora v rozhovore/, diskusia /význam diskusie vo vzdelávaní, pravidlá vedenia diskusie, riadená diskusia, lektor ako moderátor  v diskusii/, interaktívne metódy vzdelávania dospelých /brainstorming, situačná metóda, inscenačná metóda/, riešenie ťažkých situácií vo vzdelávaní dospelých /osobnosť lektora, jej silné a slabé stránky, organizačné bariéry ako ťažká situácia, účastníci vzdelávania/, vizualizácia s využitím PC techniky/ zásady využívania PC techniky, kritéria pre powerpointovú prezentáciu, silné a slabé stránky využívania techniky vo vzdelávaní, didaktická analýza pripravených pomôcok/, modelové situácie pripravenej témy /analýza vystúpení, videotrénig, štruktúrovaná spätná väzba/

Po absolvovaní každého z modulov účastník  získa na základe akreditácie MŠ SR certifikát

Forma vedenia: práca v malej skupine, aktívny prístup, veľa praktických prvkov a cvičení

Garant: PhDr. Anna Pamulová, PhD.

Lektori: PhDr. Anna Pamulová, PhD., PhDr. Katarína Miklošová