Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5846 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5421 - 25%)

Mäkké zručnosti (5342 - 25%)

Manažérske zručnosti (5134 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

OPRAVNÉ POLOŽKY podľa IAS/IFRS - súčasnosť a zmeny podľa IFRS 9 /1-dňový seminár/

- 1. termín 8.1.2018, 2. termín 24.1.2018

Dátum konania: 08.01.2018 - 08.01.2018
Dátum uzávierky: 03.01.2018
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov s problematikou straty zo zníženia /opravných položiek/ podľa IFRS a s  rozdielmi proti národnej legislatíve  v oblasti hmotného, nehmotného a finančného majetku – s ich kvantifikáciou, účtovaním a daňovým aspektom, s doplnením o podstatné zmeny podľa IFRS 9

Určený pre: pracovníkov y oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, controllingu a externých audítorov

Obsah :

  • Oceňovanie finančných a nefinančných aktív podľa IAS/IFRS a národnej legislatívy, aktíva v reálnej hodnote a v umorovanej hodnote, rozdiely proti našej legislatíve
  • IAS 2 – Zásoby – zníženie hodnoty zásob, kvantifikácia, účtovanie
  • IAS 36 - Zníženie hodnoty aktív – opravná položka k hmotnému a nehmotnému majetku - identifikácia aktív, ktorých hodnota musí byť znížená, spätne získateľná suma a jej meranie, strata zo zníženia hodnoty a jej zrušenie, peňazotvorná jednotka, výpočet spätne získateľnej sumy - príklady
  • IAS 39 - Zníženie hodnoty a nevymožiteľnosť finančných aktív - objektívne podnety na zníženie hodnoty aktív, zníženie finančných aktív účtovaných v umorovanej hodnote, úrokový výnos po zaúčtovaní zníženej hodnoty, zníženie hodnoty aktív a finančné aktíva preceňované na reálnu hodnotu - príklady
  • Opravné položky k finančnému majetku  podľa IFRS a národnej legislatívy - teórie tvorby opravných položiek a pohľadávok, metódy, príklady, posudzovanie jednotlivých pohľadávok a ich portfóliové posúdenie, posudzovanie portfólií nevýznamných pohľadávok - príklady
  • Účtovanie opravných položiek, znovunastavenie odpisov, dopad do odloženej dane
  • Podstatne zmenený prístup k tvorbe OP v rámci IFRS 9  - rozdiely proti súčasnej úprave
  • Otázky, problémy, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsiahle podkladové materiály, riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady, diskusia  - práca v malej skupine s možnosťou riešenia vlastných problémov a otázok

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, autorka viacerých odborných článkov a publikácií, skúsená lektorka