Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AKTUÁLNA legislatíva OBCHODNÍKOV s CP

otvára sa podľa záujmu, aj ako individuálna konzultácia

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

 Cieľ:

oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou pre obchodníkov s cennými papiermi v rozsahu platných zákonov, opatrení, vyhlášok, odporúčaní a usmernení NBS. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť základný prehľad o danej legislatíve, v prípade záujmu je možné na to nadviazať podrobným rozborom vybraných legislatívnych noriem v ďalšom seminári.

Určené pre:

pracovníkov účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, finančného útvaru a riadenia rizík, ako aj pre všetkých tých, ktorí chcú získať vedomosti o legislatívnom základe obchodníkov s CP vo všetkých jeho dimenziách.

Obsah:

 • Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Nariadenie EP a Rady /EÚ/ č. 575/2013
 • Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad FT NBS č. 1/2014 k vykazovacím povinnostiam obchodníkov s CP
 • Opatrenia NBS pre obchodníkov s CP pre aktuálny rok
 • Zmeny v zákone o účtovníctve pre aktuálny rok
 • Účtovná legislatíva pre obchodníkov s CP v aktuálnom znení
 • Aktuálna európska legislatíva pre obchodníkov s CP
 • Otázky, diskusia - priebežne

Forma výučby:

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá ekonomikou a účtovníctvom finančných inštitúcií