Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6048 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5541 - 25%)

Mäkké zručnosti (5456 - 24%)

Manažérske zručnosti (5250 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Aktuálna legislatíva d.d.s., d.s.s. a nimi spravovaných fondov

otvára sa podľa záujmu, aj ako individuálna konzultácia

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ:

Oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou pre doplnkové dôchodkové spoločnosti a dôchodkové správcovské spoločnosti  a nimi spravované fondy , v rozsahu platných zákonov, opatrení, vyhlášok, odporúčaní a usmernení NBS. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť základný prehľad o danej legislatíve, v prípade záujmu je možné na to nadviazať podrobným rozborom vybraných legislatívnych noriem v ďalšom seminári.

Určené pre:

pracovníkov účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, finančného útvaru a riadenia rizík, pre depozitárov, ako aj pre všetkých tých, ktorí chcú získať vedomosti o legislatívnom základe d.d.s. a d.s.s. vo všetkých jeho dimenziách.

Obsah:

  • Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
  • Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
  • Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
  • Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v aktuálnej verzii /posledné úpravy
  • Opatrenia NBS pre d.d.s. a d.s.s. pre aktuálny rok - opatrenie o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosťi, o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, o predkladaní oznámení  o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu, o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, o poskytovanie informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dss a jej depozitárom apod.
  • Zmeny v zákone o účtovníctve pre aktuálny rok
  • Účtovná a daňová legislatíva pre d.d.s. a d.s.s. v aktuálnom znení
  • Aktuálna európska legislatíva pre d.d.s., d.s.s. a nimi spravované fondy
  • Otázky, diskusia - priebežne

Forma výučby:

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá ekonomikou a účtovníctvom d.s.s., d.d,s, a nimi spravovaných fondov, skúsená lektorka