In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ROZVOJ OSOBNOSTI A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI /akreditované modulové vzdelávanie/

- 164h modulový kurz, možné absolvovať aj jednotlivé semináre samostatne

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 2200.00 € bez DPH | 2200 € s DPH
Zľava: 15 % množstevná zľava

Cieľ:  získať poznatky a nadobudnúť komunikačné zručnosti z oblasti emocionálnej inteligencie, rôznych typov komunikácie, naučiť sa riešiť konflikty a zvládnuť princípy asertívneho správania, riadiť seba samého v čase, zvládať stres a naučiť sa spoznať samého seba, naučiť sa pravidlá spoločenskej etiky a biznis protokolu, získať prezentačné zručnosti a vedieť sa uplatniť na trhu práce

Cieľová skupina: vzdelávanie je určené najmä manažérom všetkých úrovní, podnikateľom, vedúcim zamestnancom, majstrom, ale aj všetkým tým, ktorí majú potrebu dosiahnuť rozvoj svojej osobnosti a zvýšiť svoje komunikačné schopnosti a tiež osobám uvoľneným z trhu práce - je možné absolvovať každý zo seminárov osobitne a získať certifikát na príslušnú oblasť.

Termín konania: nie je presne stanovený, otvára sa podľa záujmu

Typ vzdelávania: vzdelávanie prebieha prezenčnou formou, v prípade záujmu je možné ho uskutočniť aj ako interné /v tomto prípade budú rešpektované požiadavky objednávateľa ohľadne obsahu, rozsahu, ceny a termínu/

Cena: 2200 Eur/neplatca DPH  - uvedená cena je za celú vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka, pri jednotlivých moduloch, ktoré je možné absolvovať samostatne, je cena uvedená pri podrobnejšej špecifikácii ich obsahu. Pri dvoch a viacerých účastníkoch z jednej spločnosti možstevná zľava až do výšky 15 % z ceny školenia
 

Rozsah:164 hodín/20 dní  - celá  aktivita, pri jednotlivých moduloch je rozsah uvedený osobitne

Štruktúra  a obsah vzdelávacej aktivity:

  • Modul:Emocionálna inteligencia a sebapoznávanie - 16 hodín/2 dni - cena 230 Eur plus DPH - obsah: seba poznávanie ako základ poznávania iných, emocionalita a racionalita v štruktúre osobnosti, aspekty emocionálnej inteligencie a možnosti ich rozvoja, osobnostné typy, osobnostné kvality a ich vplyv na spoločenské a profesionálne uplatnenie sa, typológia MBTI
  • Modul: Riešenie konfliktov /ťažkých situácií/ a asertivita - 16 hodín/2 dni - cena 230 Eur plus DPH - obsah: konflikt ako sociálna situácia, zdroje konfliktov  a ťažkých situácií, riešenie konfliktov  a ťažkých situácií, asertivita a asertívna filozofia, asertívne techniky pri riešení ťažkých situácií
  • Modul: Riadenie seba v čase a zvládanie stresu - 16 hodín/2 dni - cena 230 Eur plus DPH - obsah: princípy efektívneho riadenia seba v čase, analýza súčasného pracovného štýlu, definovanie cieľov a stanovenie priorít, plánovanie činnosti, stratégia riadenia seba v čase, stres, pôsobenie a prejavy stresu, reakcie na stres, zvládanie stresu a relaxačné techniky
  • Modul:Spoločenská etika a biznis protokol - 16 hodín/2 dni - cena 250 Eur plus DPH - obsah: kultúra správania sa a vystupovania, profesionálne správanie a vystupovanie, biznis protokol, etiketa spoločenských a kultúrnych podujatí, diplomatický protokol, kultúra zovňajšku
  • Modul: Komunikácia a komunikačné zručnosti - 18 hodín/2 dni - cena 240 Eur plus DPH - obsah: komunikácia a komunikačný model - definícia a účel, schéma komunikácie cez telefón, štruktúra rozhovoru a formy komunikácie, základné komunikačné štandardy, najčastejši chyby a bariéry v komunikácii, typy komunikácie - intra a interpersonálna, osobná, telefonická, písomná, elektronická, audiovizuálna, verbálna, neverbálna a paraverbálna, vedenie rozhovoru
  • Modul: Efektívna komunikácia pri predaji - 16 hodín/2 dni - cena 230 Eur plus DPH - obsah: komunikácia s externým a interným klientom, profesionalita predajcu, štruktúra efektívneho predajného rozhovoru, kvalita verbálneho a neverbálneho prejavu, práca s námietkami, argumentácia, modelové situácie, videotréning, spätná väzba
  • Modul: Obchodná komunikácia a obchodné rokovania - 16 hodín/2 dni - cena 230 Eur plus DPH - obsah: základné predpoklady efektívneho obchodného rokovania, vecná a vzťahová rovina v obchodnej komunikácii, vyjednávanie a presviedčanie, fázy obchodného rokovania, štruktúra rokovania, práca s námietkami, argumentácia, modelové situácie, videotréning, spätná väzba
  • Modul: Telefonická komunikácia - 16 hodín/2 dni - cena 220 Eur plus DPH - obsah: prenos informácií cez telefón, bariéry pri prenose informácií cez telefón, aktívne počúvanie a jeho význam pri telefonovaní, kultúra jazykového prejavu, štruktúra telefonického rozhovoru, modelové situácie, audiotréning, spätná väzba
  • Modul: Prezentačné zručnosti - 16 hodín/2 dni - cena 230 Eur plus DPH - obsah: princípy úspešnej sebaprezentácie, typy prezentácie, štruktúra prezentácie, vizuálna podpora, etika a kultúra rečového prejavu, práca s hlasom, štýl reči, neverbálny prejav, mimojazykové činitele pri prezentácii, ťažké situácie pri prezentácii, práca s účastníkmi, stres, tréma, neistota, modelové situácie, videotréning
  • Modul: Uplatnenie sa na trhu práce - 18 hodín/2dni - cena 240 Eur plus DPH - obsah: kde si hľadať prácu, zdroje a cesty pracovných príležitostí, ako uspieť na trhu práce - vlastnosti a charakter, slabé a silné stránky, ako správne napísať životopis, ako správne reagovať na pracovnú ponuku, úspešný prijímací pohovor - pohovor cez telefón/predvýber, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, priebeh pracovného pohovoru, výberový pracovný pohovor, testy, najčastejšie chyby a ako sa im vyvarovať

Po ukončení každého z modulov absolvent získa samostatný certifikát

Forma vedenia: práca v malej skupine, aktívny prístup, veľa praktických prvkov a cvičení

Garanti a lektori: PhDr. Katarína Miklošová, PhDr. Anna Pamulová, PhD. - významní odborníci, dlhodobá lektorská prax v danej problematike, bohaté praktické skúsenosti