In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6095 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5577 - 25%)

Mäkké zručnosti (5488 - 24%)

Manažérske zručnosti (5282 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI /akreditovaný 2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminárazvýšiť mäkké zručnosti,  získať návod na úspešnú sebarealizáciu, efektívnu prezentáciu, zdokonalenie verbálneho a neverbálneho prejavu, ziskať poznatky ako eliminovať stres, trému, vlastnú neistotu

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Termín konania: po dohode s klientom, flexibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Profil absolventa:   účastníci budú poznať princípy úspešnej sebaprezentácie, dokážu si pripraviť efektívnu prezentáciu, zdokonalia sa vo verbálnych schopnostiach a v neverbálnom prejave, dokážu pripraviť a začleniť do prezentácie vizuálne a technické pomôcky a získajú poznatky o prekonávaní negatívnych činiteľov ako je tréma, stres a vlastná neistota.

Obsahová náplň:   "::je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

 Princípy úspešnej sebaprezentácie, typy prezentácie – 1 hod.

 • Ako nadviazať kontakt a komunikáciu s účastníkmi
 • Vedieť vybrať kľúčové informácie, zásady efektívneho prenosu informácií
 • Naučiť sa vystupovať na verejnosti
 • Zvyšovať vlastnú sebaistotu a  kvalitu prezentácie

  Štruktúra prezentácie, vizuálna podpora – 1 hod.

 • Analýza cieľovej skupiny
 • Formálne členenie prezentácie, príprava scenára, časový a obsahový plán
 • Príprava prezentačných materiálov, vizualizácia

  Etika a kultúra rečového prejavu, práca s hlasom, štýl reči – 3 hod.

 • Rečový prejav, kvalita a jeho význam v prezentácii
 • Zvuková stránka reči – intonácia, tempo, hlasitosť, vetný prízvuk, artikulácia, pauzy
 • Verbálna pohotovosť, nedostatky a rezervy rečového prejavu

  Neverbálny prejav, mimojazykové činitele pri prezentácii – 3 hod.

 • Význam reči tela pri prezentácii
 • Mimika, gestikulácia, postoj, pohyb, vzdialenosť, pachy a vône, dotyky, vzhľad

Ťažké situácie pri prezentácii, práca s účastníkmi, stres, tréma, neistota... – 2 hod.

 • Ako zaujať pozornosť účastníkov,  ako zvládnuť negatívne prejavy účastníkov
 • Prejavy vlastnej trémy a stresu pri prezentácii
 • Zvyšovanie vlastnej sebadôvery a istoty

Modelové situácie, videotréning– 6 hod.

 • Príprava individuálnej prezentácie
 • Videotréning, spätná väzba

Lektori: významné odborníčky v danej oblasti, s bohatými praktickými skúsenosťami a praxou - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári