Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚROKOVÉ DERIVÁTY - ich podstata, kvantifikácia, účtovanie, vykazovanie, zdaňovanie /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár - otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 20 % pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z jednej spoločnosti

Cieľ seminára: podrobne a na príkladoch oboznámiť účastníkov s problematikou úrokových derivátov - s objasnením ich základných typov, možnosťami ich použitia v ekonomike ÚJ, s ich kvantifikáciou, účtovaním, vykazovaním a zdaňovaním

Určený pre: pracovníkov ekonomických a finančných útvarov, daní, útvarov riadenia rizík, účtovníctva, výkazníctva, controllingu, útvarov vnútornej kontroly a auditu, externých audítorov a daňových poradcov

Obsah seminára:

  • definícia derivátov, druhy a kategórie derivátov, deriváty podľa účelu dojednania, deriváty na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty
  • úrokové deriváty - forwardy, futures a swapy
  • oceňovanie úrokových derivátov
  • použitie úrokových derivátov pri riadení rizík, zisky a straty z ich použitia
  • základné pravidlá účtovania derivátov, sledovanie derivátov na súvahových účtoch a v podsúvahe, vykazovanie derivátov
  • právne vymedzenie derivátov, povinná dokumentácia pri zabezpečovacích derivátoch
  • konkrétne účty potrebné pre účtovanie úrokových derivátov /súvahové, výsledkové, podsúvahové/, úrokové deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
  • vzorové príklady na účtovanie forwardov a swapov
  • zdaňovanie derivátov v zmysle aktuálnej legislatívy
  • ostatné problémy, diskusia

Poznámka:práca v malej skupine /3-5 účastníkov/, možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovania derivátov