Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČTOVNÍCTVO podnikateľských subjektov pre NEÚČTOVNÍKOV /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: 06.03.2018 - 07.03.2018
Dátum uzávierky: 05.03.2018
Miesto konania: Bratislava, Cukrová 14
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ:  oboznámiť účastníkov s problematikou vedenia podvojného účtovníctva a s výkazmi účtovnej závierky podnikateľských subjektov, naučiť ich orientovať sa v údajoch výkazov, vedieť ich "čítať" a interpretovať

POZOR: V žiadnom prípade nepôjde o konkrétne účtovanie, seminár sa zameriava na pochopenie princípov a podstaty, ako aj obsahu účtovných informácií

Určený pre:  pracovníkov manažmentu, pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, controllingu, analytikov a všetkých tých, ktorí pracujú s informáciami z účtovníctva, seminár je mimoriadne vhodný pre klientských a  úverových pracovníkov

Obsah:

 • Spôsob vedenia účtovníctva - jednoduché, podvojné
 • Základné legislatívne normy - zákon o účtovníctve, opatrenia MF SR
 • Základné pravidlá a princípy vedenia účtovníctva
 • Rámcová účtová osnova, jej základná štruktúra, prehľad účtových tried a skupín, účtová osnova/účtový rozvrh spoločnosti
 • Obsah jednotlivých účtových tried, skupín, účtov
 • Súvahové účty - účtovanie o majetku, záväzkoch a vlastných zdrojoch
 • Výsledkové účty - účtovanie o nákladoch a výnosoch
 • Podsúvahové účty - ich význam, obsah, základné typy účtovných prípadov
 • Účtovná závierka - jej zmyseľ, podstata, štruktúra, pravidlá
 • Výkazy účtovnej závierky - typy, obsah, vypovedacia schopnosť čítanie vybraných praktických výkazov
 • Ostatné - na základe požiadaviek, otázok, nastolených problémov

Forma výučby: aktívna, príklady, riešenie problémov, diskusia, práca v malej skupine - možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok /aj vopred/ - v žiadnom prípade sa nebudú prezentovať účtovné súvzťažnosti, pôjde o pochopenie podstaty a získanie schopnosti "čítania" účtovných informácií

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.–  uznávaný odborník v oblasti účtovníctva, autorka viacerých publikácií z tejto oblasti, skúsená lektorka