Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ROZDIELY vo výkazoch ÚZ podľa IFRS a národnej legislatívy /1-denný seminár/

podľa záujmu aj ako interný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov s rozdielmi vo výkazoch ÚZ podľa IFRS a národnej legislatívy  v ich aktuálnej verzii  na praktických ukážkach a reálnych aplikáciach

Určený: pre pracovníkov výkazníctva, daní, manažmentu, auditu a všetkých tých, ktorí pracujú s transformáciou výkazov zostavených podľa národnej legislatívy na výkazy zostavené podľa IFRS /pre potreby konsolidácie/ , ako aj analytikov výkazov ÚZ zostavenej podľa IFRS a národnej legislatívy

Obsah seminára:

  • Rozdiely v obsahu ÚZ podľa IFRS a národnej legislatívy
  • Rozdiely v štruktúre Výkazu o finančnej pozícii a výkazu Súvaha, podrobný rozbor jednotlivých položiek, rozdiely v ocenení, vykazovanie netto a brutto údajov /rozdiely/, uvedenie tretieho stĺpca podľa IFRS, väzba na poznámky /rozdiely/
  • Porovnanie Výkazu ziskov a strát a Ostatného komplexného výsledku s Výkazom ziskov a strát - podstatné rozdiely v ich obsahu a náplni jednotlivých položiek, väzba na poznámky /rozdiely/, väzba na daňovú legislatívu, najmä základ dane z príjmov
  • Rozdiely v porovnaní obsahu a štruktúry Výkazu pohybu vlastného imania a Prehľadu pohybu vlastného imania
  • Rozdiely vo Výkaze Cash-Flow a Prehľade Cash-flow
  • Rozdiely v oblasti Poznámok
  • Výkazy vybraných údajov pre potreby zverejnenia informácií o ÚJ vykazujúcej podľa IFRS v Registri vedenom MF SR
  • Praktické ukážky, porovnania a aplikácie priebežne
  • Otázky, problémy, diskusia s možnosťou nastolenia vlastných pracovných problémov priebežne
  • Ostatné podľa zloženia skupiny

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia, samostatná práca

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.