Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4134 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3718 - 24%)

Mäkké zručnosti (3803 - 25%)

Manažérske zručnosti (3600 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY FINANČNÉHO VYKAZOVANIA IAS/IFRS - modulové akreditované vzdelávanie

- moduly sú uvedené na stránke ako samostatné aktivity, ceny sú stanovené pri jednotlivých moduloch

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: oboznámiť účastníkov so systémom vedenia účtovníctva a vykazovania podľa IAS/IFRS, podľa jednotlivých okruhových problémov/modulov v aktuálnej verzii roka 2016  - je možné vybrať si niektorý z modulov, prípadne absolvovať celý modulový seminár - každý z modulov je ukončený samostatným certifikátom  

Cieľová skupina: pracovníci metodiky, vedenia účtovníctva a vykazovania podľa IAS/IFRS, daňoví pracovníci, pracovníci vnútornej kontroly a auditu, controllingu, externí audítori, daňoví poradcovia a audítori, manažment spoločnosti 

Forma vzdelávania: vzdelávanie prebieha prezenčnou formou, v prípade záujmu je možné ho uskutočniť aj ako interné /v tomto prípade budú rešpektované konkrétne požiadavky objednávateľa/

Cena: za jednotlivé moduly je uvedená pri každom z nich, pri internom vzdelávaní sa cena stanoví na základe dohody

Rozsah: je uvedený pri jednotlivých moduloch

Názov, zameranie, obsah a cena jednotlivých modulov/neplatca DPH/:

  • Modul: Základný prehľad  /s aktuálnym zameraním roku  2014/- 16 hodín/2 dni - cena 230 Eur /na účastníka - obsah: história a základná filozofia IAS/IFRS, proces tvorby IAS/IFRS, IAS/IFRS a legislatívne normy, Koncepčný rámec pre zostavovanie a predkladanie účtovnej závierky, prehľad štandardov a interpretácií, dopad pravidiel štandardov do ekonomiky spoločnosti
  • Modul: IAS/IFRS  pre oblasť nefinančného majetku - 32 hodín/4 dni - cena 370 Eur/na účastníka - obsah: IAS 2 - Zásoby, IAS 16 - Pozemky, budovy a zariadenia, IAS 40 - Investície do nehnuteľností, IFRS 5 - Dlhodobé aktíva držané na predaj a ukončované činnosti, IAS 38 - Nehmotné aktíva, IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku, IAS 17 - Leasingy, IAS 11 - Stavebné zmluvy
  • Modul: Finančná výkonnosť podľa IAS/IFRS- 24 hodín/3 dni - cena 320 Eur /na účastníka - obsah: zdroje informácií o finančnej výkonnosti spoločnosti, IAS 18 - Výnosy z bežnej činnosti, IAS 23 - Náklady na úroky a pôžičky, IAS 21 - Účinky zmien v kurzoch cudzích miien, IAS 19 - Zamestnanecké pôžitky, IAS 20 - Vykazovanie štátnych dotácií a zverejnenie štátnej podpory
  • Modul:Dane z príjmov pri použití IAS/IFRS - 16 hodín/2 dni - cena 250 Eur/ na účastníka - obsah: význam dane z príjmov pre stanovenie čistého výsledku hospodárenia /faktor podstatne ovplyňujúci VH, miesto dane vo výkazoch ÚZ, daňová optimalizácia, národná legislatíva pri stanovení dane z príjmu/, IAS 12 - Dane z príjmov, zisťovanie daňového základu pri použití IAS/IFRS /možné alternatívy, vyhláška MF SR k úprave daňového základu, základ stanovený na základe vedenia účtovníctva podľa národnej legislatívy/ 
  • Modul: Finančné nástroje podľa IAS/IFRS - 24hodín/3 dni - cena 340 Eur/ na účastníka - obsah: zámer, história a vývoj štandardov pre finančné nástroje, IAS 39 - Finančné nástroje: účtovanie a oceňovanie, IAS 32 - Finančné nástroje:prezentácia, IFRS 7 - Finančné nástroje:zverejňovanie, 2 - Platba akciami, IFRS 4 - Poistné zmluvy, IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva, všetky aktuálne zmeny, IFRS 9 - Finančné nástroje, aktuálne zmeny v oblasti finančných nástrojov
  • Modul: IAS/IFRS pre zostavenie účtovnej závierky - 24hodín/3 dni - cena 330 Eur/na účastníka  - obsah: požiadavky na zostavenie účtovnej závierky podľa štandardov, IAS 1 - Zostavovanie a zvereňovanie účtovnej závierky, IAS 7 - Výkaz peňažných tokov, IAS 8 - Bilančná politika, zmeny v účtovných odhadoch, chyby, IAS 10 - Udalosti po súvahovom dni, IAS 24 - Zverejnenia o spriaznených osobách, IAS 33 - Zisk na akciu, IFRS 8 - Prevádzkové segmenty, IFRS 1 - Prvé použitie IAS/IFRS , IFRS 7 - Finančné nástroje - vykazovanie 
  • Modul: IAS/IFRS pre konsolidovanú účtovnú závierku - 24 hodín/3 dni - cena 350 Eur/účastníka - obsah: Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS, IFRS 3 - Podnikové kombinácie, IAS 27 - Individuálna účtovná závierka, IAS 28 - Investície do pridružených a spoločných podnikov, IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka, IFRS 11 - Spoločné dohody, IFRS 12 - Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách, praktické príklady a cvičenia z oblasti zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky
  • Po absolvovaní každého z modulov účastník  získa na základe akreditácie MŠ SR osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou.

KAŽDÝ MODUL JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ AKO SAMOSTATNÚ VZDELÁVACIU AKTIVITU !!!

Forma vedenia: práca v malej skupine, aktívny prístup, veľa praktických prvkov a cvičení

Garanti :doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD., doc.Ing.Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., doc. Ing. Božena Petrjánošová, PhD., Ing. Renáta Horníková

Lektori: doc.Ing.Miloš Tumpach, PhD.,doc.Ing.Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., doc. Ing. Božena Petrjánošová, PhD., Ing. Renáta Horníková, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Eleonóra Vajdová