Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

IAS/IFRS pre NEÚČTOVNÍKOV /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár s prispôsobením cieľovej skupine

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ :  oboznámiť účastníkov  so základnými princípmi, pravidlami a postupmi podľa IAS/IFRS pre neúčtovníkov -  vysvetlenie filozofie, podstaty a obsahu jednotlivých štandardov, rozdielov proti národnej legislatíve, dopadu do ekonomiky spoločnosti a do jej hospodárskeho výsledku, naučiť ich " čítať " informácie z výkazov účtovnej závierky - v aktuálnej verzii 

                                                                     
Určený pre :   všetkých tých, ktorých práca nadväzuje na informácie z účtovníctva - najmä pre pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, controllingu, manažmentu, analýz a daní, ale aj pre pracovníkov NBS, seminár je mimoriadne vhodný pre pracovníkov hodnotiacich žiadateľa o úver vykazujúceho podľa IFRS

                             
Obsah :

 • základná filozofia IAS/IFRS, koncepčný rámec, podstata, princípy a pravidlá vykazovania podľa nich
 • história a vývoj štandardov, ich legislatívny dopad, súčasný stav v EÚ a v SR, povinnosť vykazovania podľa štandardov 
 • prehľad v súčasnosti platných IAS/IFRS, ich zameranie a obsah      
 • oceňovanie podľa  štandardov, modely oceňovania majetku a záväzkov, rozdiely z precenenia, ich dopad do bilancie a do výsledku alebo kapitálu
 • zníženie hodnoty majetku - testy zníženia, dopad do ekonomiky spoločnosti
 • prepočet cudzej meny, dopad do výsledku hospodárenia a do vlastného imania
 • účtovné zásady, chyby a odhady, udalosti po súvahovom dni, variantné riešenia /ich význam pre ekonomiku spoločnosti
 • výkazy účtovnej závierky podľa štandardov
 • vykazovanie majetku a záväzkov -  ich obsah, pochopenie významu údajov, rozdiely proti národnej legislatíve
 • vlastné imanie - jeho štruktúra, obsah jednotlivých zložiek, oceňovanie, potrebné informácie pre vlastníka, význam pre oblasť regulácie a dohľadu
 • náklady a výnosy podľa štandardov, dane z príjmov /splatná a odložená/, vplyv pravidiel štandardov na ich výšku, rozdiely proti národnej legislatíve
 • položky podsúvahovej evidencie
 • obsah poznámok a komentárov podľa IAS/IFRS - ťažisko cenných informácií o spoločnosti
 • zachytenie informácií o riziku
 • problémy, otázky, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine, výmena skúseností, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. -  dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, autorka viacerých odborných článkov a publikácií, skúsená lektorka