Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5341 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5011 - 25%)

Mäkké zručnosti (4985 - 25%)

Manažérske zručnosti (4767 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

CENNÉ PAPIERE v ekonomike spoločnosti - riziká, oceňovanie, účtovanie a zdaňovanie /2-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár k vybraným problémom

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára:  oboznámiť účastníkov s problematikou cenných papierov, s ich postavením v ekonomike spoločnosti, s ich oceňovaním, účtovaním, vykazovaním a zdaňovaním podľa národnej legislatívy a IFRS

Určený pre: pracovníkov v oblasti manažmentu, metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, analytikov , externých audítorov a daňových poradcov

Obsah seminára:

1. Základná legislatíva v oblasti cenných papierov – zákon o CP a investičných službách v jeho aktuálnej verzii, zákon o dlhopisoch, zmenkový a šekový zákon, ostatné zákony

2. Aktuálna národná legislatíva pre účtovanie CP 

3. Cenné papiere v ekonomike účtovnej jednotky – CP na strane majetku, záväzkov a v oblasti podsúvahy, riziká spojené s CP, dopady do výsledku a kapitálu

4. Cenné papiere v postupoch účtovania a podľa IFRS

5. Reálna a umorovaná hodnota cenných papierov, oceňovanie majetkových a dlhových cenných papierov, metóda efektívnej úrokovej miery a strata zo zníženia hodnoty CP /OP/, stanovenie reálnej hodnoty CP podľa IFRS 13

6. Moment zachytenia a odúčtovania cenných papierov – deň obchodu a deň vysporiadania – princípy, príklady

7. Spotové operácie a termínové operácie s cennými papiermi – základné pravidlá, ich účtovné zachytenie – princípy, príklady

8. Účtovanie operácií s cennými papiermi – nákupu a predaja cenných papierov, emisie vlastných cenných papierov, investičných operácií s cennými papiermi a ostatných operácií – príklady

9. Účtovanie repo obchodov s CP, operácie úschovy, správy a uloženia CP – príklady

10. Vykazovanie CP v individuálnej ÚZ – v súvahe/výkaze finančnej situácie, vo výkaze ziskov a strát/výkaze komplexného výsledku a v poznámkach

11. Zverejňovanie informácií o CP - podľa národnej legislatívy a podľa IFRS 7

12. Zdaňovanie CP v aktuálnej verzii

13. Ostatné, otázky, problémy, diskusia

Spôsob práce: interaktívny seminár, práca v malej skupine /v priemere 3-5 účastníkov/, možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov

Lektorka: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.