Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (3139 - 26%)

Dane a účtovníctvo (2941 - 25%)

Mäkké zručnosti (3004 - 25%)

Manažérske zručnosti (2763 - 23%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AKTUÁLNA legislatíva OBCHODNÍKOV s CP

- 1. termín 13.1.2016, 2. termín 2.2.2016

Dátum konania: 13.01.2016 - 13.01.2016
Dátum uzávierky: 08.01.2016
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

 Cieľ:

oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou pre obchodníkov s cennými papiermi v rozsahu platných zákonov, opatrení, vyhlášok, odporúčaní a usmernení NBS. Seminár si kladie za cieľ poskytnúť základný prehľad o danej legislatíve, v prípade záujmu je možné na to nadviazať podrobným rozborom vybraných legislatívnych noriem v ďalšom seminári.

Určené pre:

pracovníkov účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, finančného útvaru a riadenia rizík, ako aj pre všetkých tých, ktorí chcú získať vedomosti o legislatívnom základe obchodníkov s CP vo všetkých jeho dimenziách.

Obsah:

 • Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v aktuálnej verzii /posledné úpravy/
 • Nariadenie EP a Rady /EÚ/ č. 575/2013
 • Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad FT NBS č. 1/2014 k vykazovacím povinnostiam obchodníkov s CP
 • Opatrenia NBS pre obchodníkov s CP pre rok 2015 a aktuálne platné od 1.1.2016 - opatrenie NBS č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č.13/2014 o predkladaní výkazov a hlásení na účely vykonávania dohľadu, odporúčanie Útvaru dohľadu č. 1/2015 k definíciam finančných nástrojov, opatrenie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 17/2014o predkladaní výkazu pre štatistické účely apod.
 • Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2015  nasledujúce
 • Účtovná legislatíva pre obchodníkov s CP v aktuálnom znení
 • Aktuálna európska legislatíva pre obchodníkov s CP
 • Otázky, diskusia - priebežne

Forma výučby:

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá ekonomikou a účtovníctvom finančných inštitúcií